പൈ ന്യൂസ്

pi blockchain explorer

'പൈ ബ്ലോക്ക് എക്സ്പ്ലോറർ' ചുറ്റും നോക്കുക

പൈ കോയിൻ ഇടപാടുകൾ 'പൈ ബ്ലോക്ക് എക്സ്പ്ലോറർ' സന്ദർശിക്കുക, അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് പൈ ബ്ലോക്ക്ചെയിനിലെ എല്ലാ ഇടപാടുകളും കാണാൻ കഴിയും. തൽക്കാലം അത്...
pi-coin-mining-rate

പൈ നാണയ ഖനന നിരക്ക്

പൈ കോയിൻ മൈനിംഗ് റേറ്റ് പ്ലാൻ **TBD = നിർണ്ണയിക്കണം. ഇതാണ് പൈ നാണയത്തിന്റെ മൈനിംഗ് റേറ്റ് പ്ലാൻ. ചെക്ക് ...
The temple of pi network

പൈ നെറ്റ്‌വർക്ക് യാത്ര

പൈ നെറ്റ്‌വർക്ക് വന്ന വഴി നോക്കൂ. പൈ കോയിൻ യാത്ര മാർച്ച് 14, 2019 ബ്ലോക്ക്ചെയിനിനെ അഭിസംബോധന ചെയ്യാൻ പൈ ഔദ്യോഗികമായി സമാരംഭിച്ചു ...