ព័ត៌មានភី

pi blockchain explorer

មើលជុំវិញ 'Pi block explorer'

ប្រតិបត្តិការកាក់ Pi ចូលទៅកាន់ 'Pi Block Explorer' ដែលអ្នកអាចមើលឃើញប្រតិបត្តិការទាំងអស់នៅលើ Pi Blockchain ។ សម្រាប់ពេលនេះ...
pi-coin-mining-rate

អត្រាការជីកយករ៉ែកាក់ Pi

ផែនការអត្រាការជីកយករ៉ែ Pi coin ** TBD = ត្រូវបានកំណត់។ នេះគឺជាផែនការអត្រាការជីកយករ៉ែនៃកាក់ Pi ។ ពិនិត្យ...
The temple of pi network

ដំណើរបណ្តាញ Pi

មើលវិធីដែលបណ្តាញ Pi បានមកដល់។ Pi coin journey ថ្ងៃទី 14 ខែមីនា ឆ្នាំ 2019 Pi បើកដំណើរការជាផ្លូវការដើម្បីដោះស្រាយ blockchain ...